Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên kho

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: Hôm nay

Công nhân cơ khí

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 3 | Ngày đăng: Hôm nay

Công nhân kiểm hàng

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: Hôm nay

Nhân viên hành chánh nhân sự

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: Hôm nay

Kế toán

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: Hôm nay

Nhân viên kỹ thuật hóa

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: Hôm nay

Công nhân cơ khí

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: Hôm nay

Thợ cơ khí, hàn

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 4 | Ngày đăng: Hôm nay

Thợ sơn

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: Hôm nay

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: Hôm nay